Petice proti omezování jízdy na kole v centru na pražském zastupitelstvu

Přijďte na jednání a řekněte zastupitelům, že cyklistická doprava v Praze je potřebná!

Ve čtvrtek 26. dubna se se bude na pražském zastupitelstvu projednávat druhá petice našeho spolku, ve které mimo jiné požadujeme zřízení bezpečného cyklistického průjezdu centrem. Veřejnost k tomu může vystoupit.

Upřesňujeme čas: Velmi pravděpodobně bude čas stanoven projednání na 18 hodinu s tím, že vyčerpá-li zastupitelstvo svůj program dříve, může se projednání bodu uspíšit. Velká šance je, že se začne někdy mezi 16 a 18 hodinou.  Při příchodu je třeba vyplnit k danému bodu přihlášku do diskuse. V zasedacím sále lze případně strávit i pracovní den, jsou zde stoly s zásuvkami a volným připojením k internetu.

FB událost zde.

 

Úplné znění petice:

PETICE

za zajištění bezpečné a legální jízdy na kole v centru Prahy a zařazení tohoto bodu na jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním a žádost dle § 7 písmeno c) a § 9 zákona č. 131 / 2000 Sb. o hlavním městě Praze

My, níže podepsaní občané hl. m. Prahy, žádáme zastupitele hl. m. Prahy , aby projednali a podpořili maximálně souvislou legální jízdu na kole v bezmotorových ulicích centra Prahy a vznik bezpečného cyklistického průjezdu centrem.

Městská část Praha 1 připravila omezení jízdy na kole ve třech kilometrech ulic centrálních pěších zón mezi 10. a 17. hodinou, s cílem zajištění bezpečnosti chodců, které má být realizováno do konce března 2018. Způsob provedení je ale sporný, omezení zasáhne i místa, kde je vedení kola jednoznačně přehnaným požadavkem (náměstí Republiky v koridoru tramvajové trati, 30 m široká ulice Na Příkopě a ještě širší dolní Václavské náměstí). Požadavek městské části Praha 1 je přitom možné řešit jinak – omezením rychlosti, jízdou krokem či vymezením koridoru, mimo který by se cyklisté nemohli pohybovat.

Opatření připravované Prahou 1 dopadne na atraktivitu a bezpečnost jízdy na kole v celoměstském měřítku. Zasahuje do celoměstského systému cyklotras (páteřní trasy A24 a A25) a je v rozporu s pražskými strategiemi podporujícími rozvoj cyklistické dopravy jakožto zdravého, udržitelného, prostorově nenáročného a nízkoemisního dopravního prostředku. Kompenzace v podobě několika cykloobousměrek je nedostačující a navržené objízdné trasy nenabízejí pěším zónám alternativu atraktivní pro všechny skupiny cyklistů. Centrum Prahy je přitom z hlediska jízdy na kole klíčovým místem, na němž závisí potenciál cyklistické dopravy v celopražském měřítku.

Praha už deset let podporuje cyklistickou dopravu, stále se jí však ještě nepodařilo zajistit bezpečný a komfortní průjezd centrem pro ty obyvatele, kteří se chtějí dopravovat na kole. Tito lidé se cítí po právu znevýhodněni v porovnání s podporou a kvalitou infrastruktury pro další druhy dopravy: veřejnou (metro) či automobilovou (magistrála, Strahovský tunel, Blanka).

Proto požadujeme projednání následujících bodů:

1. Pověřit radního pro dopravu, aby o požadavku Zastupitelstva hl. m. Prahy na zachování nebo zpětné umožnění maximálně souvislé legální jízdy na kole na existujících a plánovaných celoměstských cyklotrasách procházejících pěšími zónami centra Prahy informoval Zastupitelstvo MČ Praha 1, Dopravní inspektorát Policie ČR pro Prahu 1, Odbor dopravněsprávních činností Magistrátu hl. m. Prahy a Odbor dopravy MČ Prahy 1.

2. Pověřit radního pro dopravu, aby zahájil vyjednávání s Ministerstvem dopravy, které má za cíl vyjasnit rozporné výklady stávající legislativy ohledně definice vozidel prohlašovaných za jízdní kola/koloběžky atd. a to buď s pomocným motorem anebo s motorem jako výhradním pohonem pro dané vozidlo a případně i spolupracovat na změně legislativy, pokud je to pro splnění tohoto cíle nezbytné.

3. Uložit Radě hlavního města Prahy aby nechala vypracovat nezávislou studii souvislých bezpečných cyklistických průjezdů přes centrum Prahy, jmenovitě propojení tras A1, A2, A24, A25 a A41, zajišťující obdobnou bezpečnost, přímost a atraktivitu jako již existující navazující úseky cyklotras A2 (Podolí, Karlín) a A25 (Vítkov).

Petici sestavil Auto*Mat, z.s. , IČO: 22670319, tel: +420212240666

 

 

od: 26, 4, 2018 / 16:00 - 19:00
do: 26, 4, 2018
místo: Praha / Mariánské náměstí 2, radnice

2046