Zásady ochrany osobních údaju spolku Auto*Mat

Auto*Mat respektuje Vaše soukromí a zpracovává osobní údaje v souladu s platnou legislativou. Níže naleznete informace o tom, jaké osobní údaje Auto*Mat zpracovává a za jakými účely.

 

I. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Správcem a zároveň zpracovatelem osobních údajů je spolek Auto*Mat z. s., se sídlem na Vodičkova 36, 110 00 Praha 1, IČ 22670319, vedený u Městského soudu v Praze pod sp. zn. L 18119 (dále jako Auto*Mat, nebo A*M)
 • Auto*Mat je jako správce a zpracovatel osobních údajů registrován u Úřadu na ochranu osobních údajů od 7.4.2010 pod registračním číslem 00036864

 

II. OSOBNÍ ÚDAJE A SUBJEKT ÚDAJŮ

 • Osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určitý nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu
 • Subjektem údajů se rozumí fyzická osoba, ke které se osobní údaje vztahují a která je příznivcem A*M, tedy osobou, která se jakkoliv a ze své vlastní vůle podílí na činnosti A*M, nebo podporuje činnost či aktivity A*M.

 

III. ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Auto*Mat  zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu: a) identifikační údaje: jméno, příjmení b) kontaktní údaje: adresa trvalého či přechodného bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, e-mailová adresa, telefon c) bankovní údaje – číslo účtu, kód banky d.) povolání a věk, (dále jen „osobní údaje“)
 • Kromě shora uvedených osobních údajů  Auto*Mat zaznamenává a uchovává tzv. behaviorální údaje týkající se příznivce, kterými jsou zejména účast na akcích A*M, otevírání e-mailů zasílaných A*M, monitoring plateb, četnost podepisování online petic a jiné online a off-line aktivity (dále jen „jiná data“).
 • Auto*Mat může všechny tyto údaje dále propojovat s oprávněně zveřejněnými osobními údaji uvedenými o subjektu údajů ve veřejně přístupných zdrojích

 

IV. SHROMAŽĎOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Auto*Mat provádí zpracování osobních údajů v souladu s platnou právní úpravou, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“) a Obecním nařízením (EU) 2016/679 (GDPR)
 • O poskytnutí osobních údajů může být příznivce požádán při prvním dobrovolném aktivním kontaktu s A*M, zejména v případě podepisování online i off-line petic, při účasti na akcích Do práce na kole, Zažij město jinak, Cyklisté sobě, zasílání příspěvků A*M, off-line i online registraci, zařazením na seznam účastníků, off-line i online žádostí o spolupráci provedenou příznivcem osobně, korespondenčně, emailem a telefonicky, atd. (dále jen „první kontakt s A*M“).
 • Auto*Mat je oprávněn shromažďovat, zpracovávat a sledovat osobní údaje a jiná data subjektu údajů.
 • Auto*Mat nepředá osobní údaje ani jiná data týkající se příznivce jinému správci.

 

V. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.Osobní údaje a jiná data ve shora uvedeném rozsahu mohou být spolkem Auto*Mat  zpracovány za účelem následné komunikace s daným příznivcem prostřednictvím emailu, telefonického hovoru, poštovní korespondence, nebo zasíláním SMS v následujících záležitostech:

a.) informování o aktivitách A*M, informování o konání  a průbehu kampaní dle podepsaných petic,

b.) komunikace související se statusem příznivce, zejména potvrzení o přijetí daru, aktualizace kontaktních údajů, atd.,

c.) zasílání newsletteru,

d.) zasílání žádostí o pomoc a podporu A*M – aktivismus, dobrovolnictví, finanční podpora.

 

2. Osobní údaje poskytnuté v souvislosti s kampaní Do práce na kole či jejích soutěžních kategoriích mohou být navíc využívány k:

a.) průběžnému zpracování výsledků kampaně Do práce na kole a jejich zveřejnění na webových stránkách, kontaktování účastníků kampaní za účelem informování o průběhu kampaně,

b.) doručení zboží náležící k soutěži Do práce na kole,

c.) nabídka produktu, slev či služeb partnerů kampaně Do práce na kole a to pouze v průběhu registračního období a samotné soutěže a období vyhodnocování kampaní a pouze partnerů ročníku soutěže, do které účastník zaregistrován,

d.) statistické účely kampaně Do práce na kole,

e.) pozvání do následujícího ročníku Do práce na kole či související kampaň.

 

VI. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Souhlas se zpracováním osobních údajů podle těchto Zásad uděluje příznivce A*M jako správci osobních údajů při prvním kontaktu s A*M podle čl. V těchto Zásad.

 

VII. DOBA UDĚLENÍ SOUHLASU

 • Příznivce uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů na dobu neurčitou, resp. do doby, než příznivce souhlas odvolá. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný. Subjekt údajů je oprávněn souhlas kdykoliv prostřednictvím standardních komunikačních kanálů odvolat (a to e-mailem na kp@auto-mat.cz, auto-mat@auto-mat, kontakt@dopracenakole.cz, telefonicky na čísle 212 420 666, či písemně na adresu sídla A*M.
 • Po odvolání souhlasu Auto*Mat zajistí, aby veškeré údaje subjektu údajů byly z databáze zlikvidovány a nebyly nadále zpracovány. Údaje související s dary poskytnutými A*M před odvoláním souhlasu vymazány nebudou.

 

VIII. PŘÍSTUP SUBJEKTU ÚDAJŮ K OSOBNÍM ÚDAJŮM

 • Příznivce má od okamžiku zařazení do databáze právo kdykoliv požádat Auto*Mat o informaci o zpracování svých osobních údajů. V takovém případě A*M poskytne příznivci informace v rozsahu stanoveném ZOOÚ.

 

IX. VYUŽÍVÁNÍ INFORMACÍ O NÁVŠTĚVNÍKOVI STRÁNEK AUTO*MAT

 • Internetové stránky Auto*Mat mohou obsahovat odkazy na různé internetové stránky, zejména na sociální sítě jako jsou  Facebook, Twitter, Google+, Youtube, apod. Tyto odkazy nejsou součástí internetových stránek A*M, ale internetových stránek třetích osob, které mohou používat cookies sledující činnost subjektu údajů na internetu. Cookies třetích osob se řídí zásadami ochrany osobních údajů těchto třetích osob. Cookies lze zablokovat v nastavení daného internetového prohlížeče.
 • Internetové stránky Auto*Mat mohou shromažďovat technické údaje o požadavku subjektu na získání obsahu ze serveru v rozsahu IP adresa, čas požadavku, typ prohlížeče a operační systém.

Stránkami A*M je myšlen jakýkoliv obsah, který je získán z obsahu přístupného na doménách, které vlastní spolek A*M.

 

X. KONTAKT

 • V případě dotazů či připomínek týkajících se těchto Zásad ochrany osobních údajů lze kontaktovat Auto*Mat na kontaktech uvedených na webových stránkách www.auto-mat.cz, www.dopracenakole.cz, www.zazitmestojinak.cz  nebo e-mailem na kp@auto-mat.cz, telefonicky na čísle 212 420 666, či písemně na adresu sídla A*M (Vodičkova 36, 110 00 Praha 1).

 

Aktualizováno dne 15.5.2018

2046