Zásady o ochraně osobních údajů spolku Auto*Mat

I. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Správcem a zároveň zpracovatelem osobních údajů je spolek Auto*Mat z. s., IČ 22670319, vedený u Městského soudu v Praze pod sp. zn. L 18119 (dále jako Auto*Mat, nebo A*M).
 • Osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určitý nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.
 • Subjektem údajů se rozumí fyzická osoba, ke které se osobní údaje vztahují a která je příznivcem Auto*Matu, tedy osobou, která se jakkoliv a ze své vlastní vůle podílí na činnosti A*M, nebo podporuje činnost či aktivity A*M.

II. ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Auto*Mat  zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu: a) identifikační údaje: jméno, příjmení b) kontaktní údaje: adresa trvalého či přechodného bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, e-mailová adresa, telefon c) bankovní údaje – číslo účtu, kód banky (dále jen „osobní údaje“).
 • Kromě shora uvedených osobních údajů  Auto*Mat zaznamenává a uchovává tzv. behaviorální údaje týkající se příznivce, kterými jsou zejména účast na akcích A*M, otevírání e-mailů zasílaných A*M, monitoring plateb, četnost podepisování online petic a jiné online a off-line aktivity (dále jen „jiná data“).
 • A*M může všechny tyto údaje dále propojovat s oprávněně zveřejněnými osobními údaji uvedenými o subjektu údajů ve veřejně přístupných zdrojích.

III. SHROMAŽĎOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Auto*Mat provádí zpracování osobních údajů v souladu s platnou právní úpravou, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“).
 • O poskytnutí osobních údajů může být příznivce požádán při prvním dobrovolném aktivním kontaktu s A*M, zejména v případě podepisování online i off-line petic, při účasti v Do práce na kole, Zažít město jinak, Cyklisté sobě, zasílání příspěvků A*M, off-line i online registrace, zařazení na seznam účastníků, off-line i online žádostí o spolupráci provedenou příznivcem osobně, korespondenčně, emailem a telefonicky, atd. (dále jen „první kontakt s A*M“).
 • Auto*Mat je oprávněn shromažďovat, zpracovávat a sledovat osobní údaje a jiná data subjektu údajů.
 • Auto*Mat nepředá osobní údaje ani jiná data týkající se příznivce jinému správci.

IV. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Osobní údaje a jiná data ve výše uvedeném rozsahu mohou být spolkem Auto*Mat  zpracovány za účelem následné komunikace s daným příznivcem prostřednictvím emailu, telefonického hovoru, poštovní korespondence, nebo zasíláním SMS v následujících záležitostech A*M:
  1. informování o aktivitách A*M,
  2. komunikace související se statusem příznivce, zejména potvrzení o přijetí daru, aktualizace kontaktních údajů, atd.
  3. zasílání newsletteru,
  4. zasílání žádostí o pomoc a podporu A*M – aktivismus, dobrovolnictví, finanční podpora a jiné

V. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Souhlas se zpracováním osobních údajů podle těchto Zásad uděluje příznivce A*M jako správci osobních údajů při prvním kontaktu s A*M podle čl. IV těchto Zásad.

VI. DOBA UDĚLENÍ SOUHLASU

 • Příznivce uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů na dobu neurčitou, resp. do doby, než příznivce souhlas odvolá. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný. Subjekt údajů je oprávněn souhlas kdykoliv prostřednictvím standardních komunikačních kanálů odvolat. Po odvolání souhlasu Auto*Mat zajistí, aby veškeré údaje subjektu údajů byly z databáze zlikvidovány a nebyly nadále zpracovány. Údaje související s dary poskytnutými A*M před odvoláním souhlasu vymazány nebudou.

VII. PŘÍSTUP SUBJEKTU ÚDAJŮ K OSOBNÍM ÚDAJŮM

 • Příznivce má od okamžiku zařazení do databáze A*M právo kdykoliv požádat Auto*Mat o informaci o zpracování svých osobních údajů. V takovém případě Auto*Mat poskytne příznivci informace v rozsahu stanoveném ZOOÚ.

VIII. VYUŽÍVÁNÍ INFORMACÍ O NÁVŠTĚVNÍKOVI STRÁNEK AUTO*MAT

 • Internetové stránky Auto*Mat mohou obsahovat odkazy na různé internetové stránky, zejména na sociální sítě jako jsou Facebook, Twitter, Google+, Youtube, apod. Tyto odkazy nejsou součástí internetových stránek A*M, ale internetových stránek třetích osob, které mohou používat cookies sledující činnost subjektu údajů na internetu. Cookies třetích osob se řídí zásadami ochrany osobních údajů těchto třetích osob. Cookies lze zablokovat v nastavení daného internetového prohlížeče.
 • Internetové stránky Auto*Mat  mohou shromažďovat technické údaje o požadavku subjektu na získání obsahu ze serveru v rozsahu IP adresa, čas požadavku, typ prohlížeče a operační systém.
  Stránkami Auto*Matu je myšlen jakýkoliv obsah, který je získán z obsahu přístupného na doménách, které vlastní spolek Auto*Mat.

IX. KONTAKT

 • V případě dotazů či připomínek týkajících se těchto Zásad ochrany osobních údajů lze Auto*Mat kontaktovat prostřednictvím e-mailu: auto-mat@auto-mat.cz nebo kp@auto-mat.cz.
2046